ОНЛАЙН ДЕПОЗИТ - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. За кого е предназначен Онлайн депозитът?

Онлайн депозитът е предназначен за пълнолетни български граждани - нови или настоящи клиенти на Банката, желаещи да управляват изцяло онлайн своите спестявания.

2. Как да си открия Онлайн депозит за първи път?

За нови клиенти, както и за съществуващи клиенти без достъп до платформата за отдалечено банкиране на Д Банк, първият депозит може да бъде открит чрез онлайн заявка, през корпоративния сайт на банката www.dbank.bg. Настоящите клиенти на Банката, които вече имат активен достъп до Д Банк Онлайн, могат да открият депозита директно през своя профил. В случай, че сте нов клиент, за да си откриете депозита е необходимо да се идентифицирате през мобилното приложението на нашия партньор Евротръст, където преминавате през регистрационен процес и Ви се издава безплатен електронен подпис. Разписвате необходимите документи, с електронния подпис, през своя смартфон (в срок до 72 часа).

3. Възможно ли е да си открия втори или следващ Онлайн депозит?

Да. Възможно е да си откриете неограничен брой депозити в рамките на: максимално допустимия размер на депозита (200 000 лева/ 100 000 евро) максимално допустимата обща сума от всички Онлайн депозити за едно лице (600 000 лева/ 300 000 евро).

4. Как да си захраня депозитната сметка?

Депозитът следва да бъде захранен в срок до 10 календарни дни от датата на откриване на сметката посредством неограничен брой получени преводи от сметки в друга банка. Първият превод за захранване на депозита трябва да бъде направен от ВАША сметка от банка в България или в страна-членка на ЕС. Не се допуска касово внасяне или вътрешнобанков превод за захранване на депозитната сметка.

5. Какво се случва, ако преведа повече от максималния праг на депозита?

В случай, че захраните депозита със сума, надвишаваща максимално допустимия размер, Банката служебно Ви връща преведената сума, обратно по сметка на наредителя, като преди това приспадне таксите съгласно тарифата.

6. Какво се случва ако първия превод за захранване на депозита е нареден от друго лице, а не от Ваша сметка от банка в България или ЕС?

В случай, че първия превод за захранване на депозита е нареден от сметка на друго лице, а не от Ваша сметка в банка в България или ЕС, то преводът ще бъде върнат обратно по сметката на наредителя, като банката ще удържи такси за обработка на валутни преводи съгласно Тарифата.

7. Кога ще си получа лихвата?

Онлайн депозитът се олихвява на датата на падеж или на датата на предсрочното му прекратяване. Лихвата се капитализира към главницата на Онлайн депозита, след удържането на данък при източника съгласно българското законодателство.

8. Мога ли да довнасям средства по депозитната сметка?

Да. Разрешава се ежемесечно довнасяне по депозитната сметка до краен падеж на сума, ненадвишаваща „Обща сума на депозита“ при първоначалното му откриване.

9. Какво е „Обща сума на депозита”?

За „Обща сума на депозита“ се счита наличността по депозитната сметка към 10-тия работен ден от датата на договора. Максимално допустимата сума за довнасяне не се променя до края на съществуване на депозита.

10. Мога ли да тегля частично суми от депозита преди изтичане на срока?

Всяко теглене на суми от депозита преди краен падеж води до неговото предсрочно прекратяване.

11. Как ще управлявам своя Онлайн депозит?

В случай, че не сте клиент на Банката, ще Ви бъдат предоставени права за активен достъп до платформата за отдалечено банкиране Д Банк Онлайн. Потребителското си име ще получите по имейл, а паролата с SMS. Така управлявате лесно своя депозит и при желание може да заявите за ползване други услуги или продукти, предлагани от Банката.

12. Какво ще се случи с Онлайн депозита на падеж?

На падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок, равен на начално договорения, при лихвен процент и условия, приложими за този вид депозит, към датата на подновяване обявени в Лихвения бюлетин на Банката.

13. Каква може да бъде максималната сума на един Онлайн депозит?

Максимално допустимия размер на депозита е до 200 000 лева или до 100 000 евро.

14. Колко ще ми струва откриването на Онлайн депозит?

За откриване на Онлайн депозит не се дължат такси и комисиони. В случай на входящ валутен превод по депозитната сметка дължимата такса, съгласно Тарифата на Банката, се приспада от получената сума.

15. Как да си закрия депозитната сметка?

Закриване на депозита можете да направите само през своя профил в Д Банк Онлайн. При закриване на депозита е необходимо да прехвърлите паричните средства от депозитната си сметка, към друга Ваша платежна сметка в Д Банк. Ако все още нямате платежна сметка в Д Банк, можете да откриете такава чрез Д Банк Онлайн или през всеки офис на Банката.

16. Има ли срок за подписване на документите, след идентификация?

Срокът е до 72 часа (три дни), считан от момента, в който получите документите, в мобилното приложението за идентификация.

business